Algae Bloom, at the Lake of Kanauta, Jaipur Rajasthan. 

Algae Bloom, at the Lake of Kanauta, Jaipur Rajasthan.